Det görs kontinuerliga strömmätningar i Byfjorden.

Det görs kontinuerliga strömmätningar i Byfjorden. En strömmätare (ADCP) är placerad på tröskeln in till fjorden (Sunningen) på cirka 13 meters djup. Förkortningen ADCP står för Acoustic Doppler Current Profiler. Som namnet antyder mäter instrumentet strömmens hastighetsprofil akustiskt genom att skicka ut ljudvågar och registrera de reflekterande vågorna. Ljudet reflekteras från partiklar och plankton i vattenmassan och det antas att dessa rör sig med samma horisontalhastighet som vattnet. Då kan man utnyttja den så kallade dopplereffekten.

När partiklarna rör sig bort kommer den reflekterande tonen att bli lägre, medan det omvända råder om partiklarna rör sig närmre instrumentet. Eftersom instrumentet registrerar hur lång tid det tar för varje ljudpuls att komma tillbaka till sensorerna kan instrumentet skilja på olika djupintervall. Instrumentet skickar ut en ljudsignal några gånger per minut. Nedanför kan du studera hur strömhastigheterna varierat över den senaste veckan.

Grafen uppdateras en gång per dygn. I grafen indikerar färger åt det röda hållet ett inflöde och blå färger utflöden. Notera att det växelvisa mönstret med in- respektive utgående flöden cirka två gånger per dag. Det är tidvatten som genererar flöden fram och tillbaka över fjordens tröskel. Den tjocka blå linjen överst visar vattenytans position. Då ljudpulserna reflekteras mot vattenytan blir mätningarna allra närmast lite osäkra, varför de är borttagna.