Vattenprofil för Byfjorden den 17 maj 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 43 meters djup. Den streckade linjen visar april månads mätning.
Vattenprofil för Byfjorden den 17 maj 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 43 meters djup. Den streckade linjen visar april månads mätning.

Måndagen den 17 maj var det dags för den månatliga mätningen i Byfjorden. Temperaturen visar, inte helt oväntat, att vattnet ovanför tröskeldjup (ca 14 meter) värmts upp ytterligare sedan april. Vid mättillfället uppmätts en högsta vattentemperatur på knappt 11,4C vid cirka 3 meters djup.

Under tröskeldjup fortsätter temperaturen att vara stabil på 7,5C. Salthalten ökar i ytlagret då vårfloden är slut och Bäveån levererar mindre sötvatten till fjorden. Syrehalterna har minskat något mellan 5 och 14 meters djup, men är fortfarande väl syresatta.

En skarp gräns vid 14 meter markerar övergången mellan syresatt och syrefria förhållanden. Det lilla inflödet av vatten som skedde i mars eller början av april ser man inte längre något spår av.

Mätningen i april påvisade något förhöjda syrekoncentrationer vid 35 meters djup i april på grund av detta inflöde, men nu är syrehalterna åter noll.

I samband med månadens mätning satte vi åter ut den rigg som mäter vattenkolumnen kontinuerligt och visar data i realtid på denna sida. Riggen har sedan april varit uppe på service och rengörning, men är nu åter i tjänst. Vi hoppas åter kunna påbörja visa realtidsdata inom kort. Vid vår sambandscentral för riggen på land hade vi nu fått besök av en ruvande ejderhona. Hon låg orädd på sina ägg medan vi lugnt och försiktigt kopplade in riggen i datorskåpet ovanför henne.

Ejder under datorskåpet

Ejdern låg orädd kvar och ruvade på sina ägg när vi kopplade in riggen i datorskåpet.
Ejdern låg orädd kvar och ruvade på sina ägg när vi kopplade in riggen i datorskåpet.
Status Byfjorden, maj 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *