Under en månad under sommaren 2009 undersöktes förekomsten av miljögifter i vatten samt i blåmussla i Byfjorden strax norr om ön Ringburen. Utrustningen bestod av utplacerade ramar med blåmussla (3-4 m djup) samt passiva provtagare (DGT och SPMD) (35 m djup). De passiva provtagarna visar integrerade värden dvs. medelvärdet av förekomsten i vattnet under den månad utrustningen exponerats.

Totalt undersöktes 29 olika metaller i det passiva och 11 st. i det biologiska systemet. Av organiska ämnen undersöktes PAH, flamskyddsmedel, tennorganiska föreningar samt bensen, toluen, xylen och etylbensen. I musslorna tar upp såväl i vattnet lösta som partikelbundna komponenter medan upptaget i de passiva membranerna endast sker av i vattnet lösta ämnen (ex. metalljoner eller fria molekyler av organiska ämnen). De i vatten lösta fraktionerna anses vara de mest biotillgängliga och de som huvudsakligen ackumuleras hos icke filtrerande organismer ex. fisk.

Analysresultaten visar i stort att förhållandena liknar de i Gullmaren med genomgående låga värden av både undersökta metaller samt organiska ämnen. Några smärre skillnader kunde dock noteras. Musslorna i Byfjorden hade något högre värden av Cd, Co och Zn samt organiska tennföreningar än hos referensmusslor tagna i Gullmarsfjorden. I de passiva provtagarna erhölls exempelvis löst järn 29 mikrogram/l, Mn 82 och för Zn 0.3 . mikrogram/l. Data från samtliga analyser finns att tillgå hos undertecknad.

Åke Granmo
Marine Monitoring AB