Byfjorden

Byfjorden är en tröskelfjord längst in i fjordsystemet runt Orust och Tjörn. Fjordens dimensioner är ungefär 4 kilometer lång och 1,5 kilometer bred samt har ett maximalt djup på cirka 50 meter. På fjordens östra stränder ligger Uddevalla stad och här mynnar också Bäveån, som är den största sötvattenkällan, till Byfjorden. I västra änden av fjorden är det öppet ut till Havstensfjorden utanför. Mynningen utgörs av en tröskel på cirka 13 meters djup.

Byfjorden from above. The city of Uddevalla is located in the eastern and innermost part of the fjord. The sill is located in the western part of the fjord and separates the Byfjord from the Havstensfjord. The sill is very shallow and the motorway E6/Sunninge bridge goes across it.
Byfjorden from above. The city of Uddevalla is located in the eastern and innermost part of the fjord. The sill is located in the western part of the fjord and separates the Byfjord from the Havstensfjord. The sill is very shallow and the motorway E6/Sunninge bridge goes across it.
The Byfjord looking east. Uddevalla is discernable in the innermost part of the fjord. Photo by Lena Viktorsson.
The Byfjord looking east. Uddevalla is discernable in the innermost part of the fjord. Photo by Lena Viktorsson.
The Byfjord looking to the west. The Sunninge bridge crosses the sill. Photo by Lena Viktorsson.
The Byfjord looking to the west. The Sunninge bridge crosses the sill. Photo by Lena Viktorsson.

Byfjordens hydrografi bestäms till stor del av det utflödande, lågsalina vattnet från Östersjön, vilket flödar norrut längs den svenska västkusten och blandas om med saltare Skagerakvatten. Det gör att Byfjorden är starkt skiktat med ett tydligt språngskikt vid tröskeldjupet, vilket skiljer det sötare vattnet i ytan från det saltare i djupvattnet.

Vattnet i det sötare ytlagret är välblandat och byts ofta ut när inflöden kommer från Havstensfjorden. Däremot är djupvattnet under språngskiktet stagnat och byts sällan ut, endast ungefär vartannat till vart femte år.

Djupvattnet har ingen kontakt med atmosfären eller det syrerika lagret ovanför språngskiktet och är därför syrefattigt då nedfallande organiskt material från ytan bryts ner i djupvattnet, vilket konsumerar stora mängder av syre.

Det råder alltså konstant hypoxiska förhållanden, det vill säga brist på syre, i djupvattnet. Under sådana förhållanden finn mellan 0-2 ml O2/l. Gränsen för var högre organismer kan överleva går vid 2 m O2/l. För det mesta är syrebristen i Byfjorden dock riktigt svår och man kan inte hitta något syre i djupvattnet.

Då råder anoxiska förhållanden, det vill säga total avsaknad av syre, vilket är ett tillstånd då det giftiga och illaluktande ämnet svavelväte (H2S) produceras.

Oxygen concentrations in the Byfjord measured at the surface and bottom (30 m). The surface water is always well oxygenated while the deep water is almost chronically in an anoxic state (i.e. total lack of oxygen). Please note that the oxygen concentrations is given as millilitres O2 per litre and that negative values represents the presence of hydrogen sulfide.
Oxygen concentrations in the Byfjord measured at the surface and bottom (30 m). The surface water is always well oxygenated while the deep water is almost chronically in an anoxic state (i.e. total lack of oxygen). Please note that the oxygen concentrations is given as millilitres O2 per litre and that negative values represents the presence of hydrogen sulfide.

I Byfjorden har vi placerat ut ett antal mätinstrument som kontinuerligt samlar in data och skickar över till oss via telelänk. På så sätt kan vi hålla ett kontinuerligt vakande öga på fjorden och hur den mår.

Vid den lilla ön Ringburen har vi placerat en rigg med flertalet mätinstrument på olika djup, vilka flera gånger om dagen registrerar salthalt, temperatur och syrehalt.

På tröskeln står en strömmätare, vilken mäter strömmen akustiskt. Det betyder att den sänder ut ett ljud, som studsar tillbaka när det träffar partiklar i vattnet. På så sätt kan instrumentet registrera strömhastigheterna på olika djup.

Tack till nedanstående företag som hjälpt oss med utvecklingen av www.marsys.se!