Status Byfjorden augusti 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 16 augusti 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 17 juli 2012. Klicka på bilden för större version.

Ytvattnet i Byfjorden har fortsatt att värmas upp samtidigt som mindre sötvatten flödat ut. Det betyder saltare vatten.

Strax över tröskeldjup har temperaturen sänkts något samtidigt som salthalten ökat och syret försämrats. Detta beror på ett litet inflöde runt tröskeldjup, vilket har flyttat upp lite av vattnet från större djup. Samtidigt råder det sämre syreförhållanden i Havstensfjorden utanför. Det är normalt med dåliga syrenivåer i Havstensfjorden efter sommaren och hösten, innan vattnet där ute bytts ut. De vattenutbyten som nu kan ske har alltså sämre förutsättningar, sett utifrån syrenivåerna, än tidigare. Detta var även fallet för ett år sedan då sämre vatten från Havstensfjorden flödade in i oktober.

Det finns ännu inget giftigt svavelväte i fjorden, vilket markerar en ovanligt lång tid utan detta ämne i fjorden. Syrenivåerna under pumparnas utsläpp är lågt, men förbrukas inte i samma snabba takt som skulle vara fallet om pumpningen inte funnits.

Samtidigt fortsätter salthalten att sjunka i djupvattnet i takt med att mer ytvatten pumpas ner, och temperaturen ökar då nedpumpat vatten har sommartemperatur.

Status Byfjorden juli 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 17 juli 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 juni 2012. Klicka på bilden för större version.

Sommarens varmare ytvatten har den senaste månaden fortsatt att pumpas ner i Byfjordens djupvatten. Därmed har temperaturen stigit i medeltal 0,7 grader Celsius under 20 meters djup. Från 38 meters djup och djupare förblir däremot temperaturen stabil eftersom pumparna inte påverkar där.

Salthalten har också minskat något i djupvattnet, i snitt 0,3 saltenheter sedan mitten av juni.

Mindre syre löses i varmare vatten, varför syrehalterna naturligt går ner något under sommaren i ytvattnet. Samtidigt fortsätter den högre biologiska produktionen att överstiga tillförd syremängd. Därför minskar syrehalterna i djupet. Ännu är deponierna med syre goda och djupvattnet är fortfarande syresatt.

Status Byfjorden juni 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 18 juni 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 22 maj 2012. Klicka på bilden för större version.

Sommaren är på väg. Temperaturen i ytvattnet är nu cirka 16,5 grader, vilket tillåter badande för de djärva. De varmare temperaturerna i ytvattnet blir också nedpumpade i djupvattnet, vart temperaturen ökat med cirka en halv grad den senaste månaden.

Salthalten minskar i ytan eftersom mycket regn har spätt ut vattnet de senaste veckorna. Även salthalten i djupvattnet minskar och är på 30 meter cirka 26,8 enheter jämfört med 27,5 för en månad sedan.

Syrekoncentrationerna är fortfarande förhöjda i djupvattnet. Ingen återgång till svavelväte har ännu upptäckts. Vid 35 meter, där pumparna släpper ut vattnet, eller lägre, finns en kraftig gradient med klart försämrade syrekoncentrationer. Där förbrukas syret snabbt och är nu mycket nära att svara syrefritt. Men i den volym där pumpen tillsätter syre går koncentrationen ner mycket mer långsamt. Det betyder att pumpningen har effekt. Såhär i sommartider pågår stor nedbrytning av död alger på botten, varför syrekoncentrationerna tenderar att minska snabbare än på andra tider på året.

Status Byfjorden maj 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 22 maj 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 19 april 2012. Klicka på bilden för större version.

Från april till maj har temperaturen i luften stigit. Det syns framförallt i ytvattnet där temperaturen ökat från 7 till 10 grader i medeltal, och som mest upp till 14 grader i direkta ytan. Längre ner har pumparna försett djupvattnet med varmare vatten. Därför har djupvattenstemperaturen ökat med ungefär en halv grad den senaste månaden.

Salthalten minskar i ytan då mer sötvatten blandats ut i ytlagret. I djupvattnet har det också blivit något lägre salthalt eftersom pumparna arbetat med att späda ut vattnet där.

I djupvattnet har syret fortsatt att minska något. Det råder fortfarande bra syreförhållanden ner till 38 meters djup, vartefter syrebrist tilltar. Det finns dock inga syrefria djup i fjorden, och därmed finns det heller inget illaluktande svavelväte.

Syrekoncentrationerna runt tröskeldjup har förbättrats den senaste månaden.