Status Byfjorden november 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 20 november 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 oktober 2012. Klicka på bilden för större version.

Den senaste månaden har ytvattnet kylts med ytterligare tre grader jämfört med oktober. Det betyder också att kallare vatten pumpas ner i djupvattnet. Där har dock förändringarna varit mycket små, även om det går att skönja en viss avkylning på någon tiondels grad.

Salthalten ligger kvar på mycket låga nivåer på grund av mycket regn. Det har också medfört starkt begränsat siktdjup i Byfjorden. I djupvattnet har salthalten minskat med 0,5-1 enheter.

Syrehalterna i ytvattnet är bättre än under förra månaden. Inget inflöde har skett sedan dess, varför syret i djupvattnet ligger kvar på låga nivåer, men högre än normalt för fjorden. Enligt proverna återfanns dock inget svavelväte i fjorden, vilket är positivt.

Status Byfjorden oktober 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 18 oktober 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 september 2012. Klicka på bilden för större version.

Dagarna strax innan oktober månads mätning utfördes skedde ett inflöde i fjorden. Det förde med sig varmare vatten till Byfjordens djupvatten. Temperaturen steg 1-1,5 grader med salthalten ökade med cirka 2.

Syret i djupvattnet ventilerades ut och ersattes av vatten med lägre syrehalt. Detta vatten kom från Havstensfjorden, där syrehalterna de senaste månaderna varit lägre än i Byfjorden. Havstensfjorden har normalt dåliga syreförhållanden under hösten, innan nytt vatten kommer från Skagerrak under vintern. Förhållandena i Havstensfjorden har däremot varit lite extra dåliga i år, varför vattnet som rann in hade mycket låg syrehalt.

Status Byfjorden september 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 18 september 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 16 augusti 2012. Klicka på bilden för större version.

Kallare väder har börjat kyla ner Byfjordens ytvatten. På en månad har ytvattnet blivit ungefär fyra grader kallare och är nu omkring 15 grader varmt. Salthalten har samtidigt minskat något i ytan, men ligger normal för årstiden med mycket regn. Syreförhållandena över tröskeldjup är även dem helt normala för årstiden och med goda koncentrationer.

I djupvattnet har temperaturen ökat med nästan 1 grad den senaste månaden. Detta då ytvattnet, som pumpas ner, haft sommartemperatur. Djupvattnet är nu 10 grader, vilket är ungefär tre grader varmare än normalt utan pumpning. Å andra sidan kommer djupvattnet kylas av under vintern.

Salthalten fortsätter minska under tröskeldjup på grund av utsötning efter pumpningen. Samtidigt är det minskande syrekoncentrationer i djupvattnet. Ännu finns syre tillgängligt över 35 meters djup. Därunder är det syrefritt, eftersom pumpandet inte påverkar den allra djupaste delen av fjorden. Vid 40 meters djup och djupare verkar det enligt provtagningar finnas påbörjad uppbyggnad av svavelväte.

Status Byfjorden augusti 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 16 augusti 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 17 juli 2012. Klicka på bilden för större version.

Ytvattnet i Byfjorden har fortsatt att värmas upp samtidigt som mindre sötvatten flödat ut. Det betyder saltare vatten.

Strax över tröskeldjup har temperaturen sänkts något samtidigt som salthalten ökat och syret försämrats. Detta beror på ett litet inflöde runt tröskeldjup, vilket har flyttat upp lite av vattnet från större djup. Samtidigt råder det sämre syreförhållanden i Havstensfjorden utanför. Det är normalt med dåliga syrenivåer i Havstensfjorden efter sommaren och hösten, innan vattnet där ute bytts ut. De vattenutbyten som nu kan ske har alltså sämre förutsättningar, sett utifrån syrenivåerna, än tidigare. Detta var även fallet för ett år sedan då sämre vatten från Havstensfjorden flödade in i oktober.

Det finns ännu inget giftigt svavelväte i fjorden, vilket markerar en ovanligt lång tid utan detta ämne i fjorden. Syrenivåerna under pumparnas utsläpp är lågt, men förbrukas inte i samma snabba takt som skulle vara fallet om pumpningen inte funnits.

Samtidigt fortsätter salthalten att sjunka i djupvattnet i takt med att mer ytvatten pumpas ner, och temperaturen ökar då nedpumpat vatten har sommartemperatur.

Status Byfjorden juli 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 17 juli 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 juni 2012. Klicka på bilden för större version.

Sommarens varmare ytvatten har den senaste månaden fortsatt att pumpas ner i Byfjordens djupvatten. Därmed har temperaturen stigit i medeltal 0,7 grader Celsius under 20 meters djup. Från 38 meters djup och djupare förblir däremot temperaturen stabil eftersom pumparna inte påverkar där.

Salthalten har också minskat något i djupvattnet, i snitt 0,3 saltenheter sedan mitten av juni.

Mindre syre löses i varmare vatten, varför syrehalterna naturligt går ner något under sommaren i ytvattnet. Samtidigt fortsätter den högre biologiska produktionen att överstiga tillförd syremängd. Därför minskar syrehalterna i djupet. Ännu är deponierna med syre goda och djupvattnet är fortfarande syresatt.