Årligt underhåll av mätinstrument

Just nu håller vi på att ta upp våra instrument ur Byfjorden och ge dem en årlig välbehövd service. Det betyder att salt-, temperatur-, syre- och strömmätningar just nu inte är tillgängliga via vår hemsida. Vi hoppas att åter kunna sätta ut våra instrument under slutet av maj eller början av juni.

Även om våra instrument är designade för att tåla att stå i krävande marina miljöer under längre perioder behövs de ändå tas upp någon eller några gånger per år. Instrumenten blir snabbt koloniserade av omrking flytande larver från bland annat musslor och havstulpaner, framförallt såhär års när både ljus och näring finns i mängder. Koloniseringen av organismer på instrumenten kan påverka mätningarna, varför vi nu rengöra alla instrument som står ute. Under serviceperioden fortsätter vi däremot som vanligt med våra manuella månadsmätningar av syre och närsalter. Dessutom görs ett besök i veckan för att mäta temperatur, salthalt och syre med vår fartygsmonterade CTD, ett instrument som sänks upp och ner i vattenkolumnen.

Inflöde!

Profile of the Byfjord water column on 2 December 2010. The inflow has renewed most of the resident basin water. Click for a bigger version.

Under den senaste veckan har ett större inflöde skett till Byfjorden. Allt vatten ner till 35 meters djup har bytts ut. Detta har medfört att syrehalterna stigit markant i djupvattnet samtidigt som de sänkts något över tröskeldjup dit det gamla vattnet blandats upp. Över tröskeldjup är syreförhållanden fortfarande goda. Under tröskeldjup är syrehalterna mycket bättre än normalt, men de är fortfarande relativt låga i större delen av djupvattnet jämfört med ytvattnet. Indikation på svavelväte fanns bara från 40 meters djup och djupare.

Nuvarande inflöde är en direkt effekt av BOX-projektets pumpande i fjorden då detta leder till att densiteten reduceras. Hade projektet inte pumpat i fjorden skulle inflödet förmodligen inte äga rum då densiteten skulle vara för hög.

Pumparna igång igen

I drygt en vecka har nu våra pumpar i Byfjorden varit igång och resultaten av projektet har inte låtit vänta på sig. Även om det rör sig om relativt små förändringar har detta tydligt kunnat observerats i både salthalt och temperatur. Dessa förändringar har skett mellan tröskeldjup och drygt 35 meters djup, det djupintervall som projektet syftar till att påverka, och kan än så länge bara förklaras av vårt pumpande. Salthalten har sedan pumparstart minskat, vilket är precis den effekt vårt experiment eftersträvat. Vatten från cirka en meters djup pumpas ner i djupvattnet och släpps ut, blandas upp och stiger uppåt i vattenkolumnen vilket resulterar i lägre salthalter. Vid tröskeldjup lagras det stigande vattnet in då det hunnit blandas om så mycket att tätheten är densamma som det omgivande vattnet på det djupet. På samma sätt som för salthalten har temperaturen den senaste veckan stigit i djupvattnet. Det nerpumpade vattnet är varmare än djupvattnet, vilket alltså får effekt på temperaturen. Påverkan från temperaturen kommer bli olika beroende på säsong; under sommarhalvåret är det nerpumpade vattnet varmare och under vintersäsongen är det kallare och därmed kylande.

Under den vecka som gått har vi ännu inte hunnit se effekter på syrenivån, vilket ligger i linje med det förväntade. Att påverka syrehalterna tar längre tid eftersom stora mängder giftigt svavelväte bildats i fjordens syrefria djupvatten. Svavelväte kan uttryckas som negativt syre och kan därför ses som en “syreskuld”, som måste betalas tillbaka innan syrenivåerna kan öka. När det är gjort kommer syrekoncentrationerna att stiga. Om vårt pumpande dessutom framkallare ett större inflöde kanske stora delar av vattenvolymen under tröskeldjup byts ut mot nytt och syresatt vatten.

The Byfjord water column profile from our mooring on October 19, 08:30. Small changes in salinity and temperature are evident when compared to measurements two weeks earlier, before the pumping resumed. Click on image for latest profiles.