Status Byfjorden juli 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 17 juli 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 juni 2012. Klicka på bilden för större version.

Sommarens varmare ytvatten har den senaste månaden fortsatt att pumpas ner i Byfjordens djupvatten. Därmed har temperaturen stigit i medeltal 0,7 grader Celsius under 20 meters djup. Från 38 meters djup och djupare förblir däremot temperaturen stabil eftersom pumparna inte påverkar där.

Salthalten har också minskat något i djupvattnet, i snitt 0,3 saltenheter sedan mitten av juni.

Mindre syre löses i varmare vatten, varför syrehalterna naturligt går ner något under sommaren i ytvattnet. Samtidigt fortsätter den högre biologiska produktionen att överstiga tillförd syremängd. Därför minskar syrehalterna i djupet. Ännu är deponierna med syre goda och djupvattnet är fortfarande syresatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>