Status Byfjorden augusti 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 16 augusti 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 17 juli 2012. Klicka på bilden för större version.

Ytvattnet i Byfjorden har fortsatt att värmas upp samtidigt som mindre sötvatten flödat ut. Det betyder saltare vatten.

Strax över tröskeldjup har temperaturen sänkts något samtidigt som salthalten ökat och syret försämrats. Detta beror på ett litet inflöde runt tröskeldjup, vilket har flyttat upp lite av vattnet från större djup. Samtidigt råder det sämre syreförhållanden i Havstensfjorden utanför. Det är normalt med dåliga syrenivåer i Havstensfjorden efter sommaren och hösten, innan vattnet där ute bytts ut. De vattenutbyten som nu kan ske har alltså sämre förutsättningar, sett utifrån syrenivåerna, än tidigare. Detta var även fallet för ett år sedan då sämre vatten från Havstensfjorden flödade in i oktober.

Det finns ännu inget giftigt svavelväte i fjorden, vilket markerar en ovanligt lång tid utan detta ämne i fjorden. Syrenivåerna under pumparnas utsläpp är lågt, men förbrukas inte i samma snabba takt som skulle vara fallet om pumpningen inte funnits.

Samtidigt fortsätter salthalten att sjunka i djupvattnet i takt med att mer ytvatten pumpas ner, och temperaturen ökar då nedpumpat vatten har sommartemperatur.

Status Byfjorden juli 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 17 juli 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 juni 2012. Klicka på bilden för större version.

Sommarens varmare ytvatten har den senaste månaden fortsatt att pumpas ner i Byfjordens djupvatten. Därmed har temperaturen stigit i medeltal 0,7 grader Celsius under 20 meters djup. Från 38 meters djup och djupare förblir däremot temperaturen stabil eftersom pumparna inte påverkar där.

Salthalten har också minskat något i djupvattnet, i snitt 0,3 saltenheter sedan mitten av juni.

Mindre syre löses i varmare vatten, varför syrehalterna naturligt går ner något under sommaren i ytvattnet. Samtidigt fortsätter den högre biologiska produktionen att överstiga tillförd syremängd. Därför minskar syrehalterna i djupet. Ännu är deponierna med syre goda och djupvattnet är fortfarande syresatt.