Status Byfjorden september 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 20 september 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 16 augusti 2011. Klicka på bilden för större version.

Hösten har kommit till Byfjorden, eller i vart fall har svalare temperaturer infunnit sig. I det välblandade ytskiktet, ovan 10 meter, är temperaturskillnaden på en månad nästan en grad kallare. Mellan 10 meter och tröskeldjup är det däremot varmare nu än i augusti. Det varma sommarvattnet har blandats längre ner. Varmare är det också i djupvattnet eftersom varmt sommarytvatten pumpats ner och blandats upp. I snitt har temperaturen ökat med cirka en grad där på en månad.

Salthalten har minskat i hela vattenkolumnen från ytan till 40 meter. Framförallt beror det på stora regnmängder över den senaste månaden. Det sötare vattnet sprider sig på ytan, men pumpas också ner i djupet där salthaltsreduktionen snabbats på något. Under tröskeldjup har medelsalthalten minskat med 0,8 saltenheter på en månad. Totalt har salthalten i djupvattnet reducerats med nästan 3 saltenheter sedan pumparna startades i oktober 2010.

Syrehalterna ligger kvar på cirka 45 mikromol syre per liter vatten i djupvattnet. Det motsvarar cirka 1 milliliter löst syre per liter vatten. Tack vare pumpningen lyckas vi balansera syretillskottet med syrekonsumtionen. Högre syrehalter kan förväntas först vid nästa stora inflöde. Då salthalten är så låg inne i fjorden kan ett större inflöde äga rum när som helst, förutsatt att vinden vrider från västligt till östligt. Mindre inflöden runt tröskeldjup sker regelbundet. Av den anledningen har syresituationen den senaste månaden förbättrats mellan 10 och 15 meters djup.

2 thoughts on “Status Byfjorden september 2011

  1. Sedan Box-projektet startade 2009 har vi vid inst. för Marin Ekologi förlagt flera av studenternas projektarbeten inom kurserna Marina ekosystem och Marin miljöövervakning till Byfjorden. Vi har då tagit faunaprover i en transekt strax innanför Sunningesund på 7, 10, 15 och 20 meters djup i september och december varje år. Vid lokalerna på 7 och 10 m har populationssvängningarna hela tiden varit vad som kan anses vara normalt för den fauna som lever ovanför språngskiktet och inte är utsatt för några längre perioder av låga syrehalter. Sedimentet på 15 och 20 meters djup har endast bestått av svart, sulfiddoftande lös lera utan någon fauna.
    Vid årets provtagning med studenter i slutet av september , var färgen på ytsedimentet vid lokalen strax under språngskiktet på 15 m djup mörkgrått i stället för svart. För första gången sedan Box-projektet startade hade det skett en kolonisering av djur på lokalen. Faunan bestod helt av ytligt levande, juvenila individer av till stor del opportunistiska arter. Sammanlagt fann vi 18 olika arter på fyra 0,1 m2 stora hugg. Huggen togs på 14.7, 15.2, 16.0 och 16.3 meters djup. Antalet individer var högst i det grundaste av dessa hugg och blev sedan successivt färre i de djupare huggen. I genomsnitt motsvarade antalet individer i de fyra huggen en abundans på ca 1300 ind/m2.
    Vid lokalen på 20m djup hade det inte skett någon motsvarande förändring. Sedimentet bestod fortfarande endast av svart sulfiddoftande lera och saknade helt fauna.
    I sammanhanget kan det också vara värt att nämna att ett sedimentprov från ca 17m djup som besättningen på r/s Skagerrak tog med till Kristineberg i maj i år hade ett mycket tunt ljust oxiderat lager på ytan. Det fanns då inga spår av någon kolonisation av flercelliga organismer. Det fanns dock encelliga ciliater och ganska rikligt med filament av svaveloxiderande bakterier av släktet Beggiatoa I det oxiderade skiktet.
    Stefan Agrenius, Inst för Marin Ekologi. Gu

  2. Tack Stefan. Det är kul att du delar med dig av era fynd. Det stämmer också med vår syn på hur det bör ha utvecklats. Byfjorden fick ett stort inflöde i november 2010 och ytterligare en påfyllning i maj 2011. Fortfarande finns det en del syre under språngskiktet, framförallt precis under. Så länge har inte Byfjorden varit syresatt på riktigt länge, så det är jättekul att det verkar synas även på koloniseringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>