Status Byfjorden september 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 20 september 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 16 augusti 2011. Klicka på bilden för större version.

Hösten har kommit till Byfjorden, eller i vart fall har svalare temperaturer infunnit sig. I det välblandade ytskiktet, ovan 10 meter, är temperaturskillnaden på en månad nästan en grad kallare. Mellan 10 meter och tröskeldjup är det däremot varmare nu än i augusti. Det varma sommarvattnet har blandats längre ner. Varmare är det också i djupvattnet eftersom varmt sommarytvatten pumpats ner och blandats upp. I snitt har temperaturen ökat med cirka en grad där på en månad.

Salthalten har minskat i hela vattenkolumnen från ytan till 40 meter. Framförallt beror det på stora regnmängder över den senaste månaden. Det sötare vattnet sprider sig på ytan, men pumpas också ner i djupet där salthaltsreduktionen snabbats på något. Under tröskeldjup har medelsalthalten minskat med 0,8 saltenheter på en månad. Totalt har salthalten i djupvattnet reducerats med nästan 3 saltenheter sedan pumparna startades i oktober 2010.

Syrehalterna ligger kvar på cirka 45 mikromol syre per liter vatten i djupvattnet. Det motsvarar cirka 1 milliliter löst syre per liter vatten. Tack vare pumpningen lyckas vi balansera syretillskottet med syrekonsumtionen. Högre syrehalter kan förväntas först vid nästa stora inflöde. Då salthalten är så låg inne i fjorden kan ett större inflöde äga rum när som helst, förutsatt att vinden vrider från västligt till östligt. Mindre inflöden runt tröskeldjup sker regelbundet. Av den anledningen har syresituationen den senaste månaden förbättrats mellan 10 och 15 meters djup.