Status Byfjorden augusti 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 16 augusti 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 19 juli 2011. Klicka på bilden för större version.

Augustimätningen genomfördes den 16 augusti 2011. På en månad har pumparna fortsatt pumpa vatten i fjorden. Temperaturen har under tröskeldjup ökat cirka en grad från 7,5 till 8,5 grader. Samtidigt har salthalten reducerats med knappt en saltenhet. För syrehalterna har det blivit marginellt bättre i djupvattnet, även om de allt sedan det stora inflödet i november 2010 fortfarande hålls på en för fjorden högre än normal nivå. Vårens och försommarens algblomningar har förmodligen brutits ner och de nerpumpade syremängderna motsvarar ungefär konsumtionen i djupvattnet.

Under de två föregående veckorna har våra kontinuerligt uppdaterade grafer för uppmätt syrehalt visat på mycket låga nivåer, till och med syrebrist i ytvattnet. Detta har orsakat viss oro bland vissa. Efter en kontroll vid mätinstrumenten visade de låga syrehalterna bero på en överraskande snabb biofouling på våra instrument. Mängder med snäckor och havstulpaner hade där funnit sitt hem, vilket medfört att de blockerat sensorerna från att mäta korrekt. Efter att ha tvättat instrumenten och återsatt dem i vattnet är nu nivåerna mer realistiska.

Biofouling cause significantly lower oxygen concentrations to be measured. When cleaned, the oxygen concentrations returned to normal.