Status Byfjorden mars 2011

Vattenprofil för Byfjorden den 15 mars 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 22 februari 2011. Klicka på bilden för större version.

Den 15 mars genomfördes den senaste mätningen i Byfjorden. Isen ligger kvar, men har smält något sedan förra månaden. Nu uppgår tjockleken till cirka 25 centimeter.

Det råder stabila förhållanden i djupvattnet just nu. Pumparna är tillfälligt avstängda för reparation, varför utsötningen av djupvattnet avstannat. Samtidigt har det organiska material som finns i djupet fortsatt brytas ned, vilket minskat syrehalterna under tröskeldjup.

Över tröskeldjup har endast mindre förändringar skett. Temperaturen har minskat något vid tröskeln, men ökat närmast ytan. Salthalten har närmast ytan ökat då snösmältningen upphört. Endast is återstår på havet. Syrehalterna har ökat något, men minskat närmast ytan. Detta beror sannolikt till största del på ökade vattentemperaturer närmast isen.

Korrigering av månadsmätningen i februari

Vi har upptäckt en felaktighet i den mätning som genomfördes i Byfjorden den 22 februari 2011. Felet upkom då issörja fastnade i insuget till mätinstrumentet när vi satte ner det i vattnet. Isen minskade därför flödet genom instrumentet, vilket påverkade framförallt salthalt och temperatur, men även syremätningen i viss mån. Då vi denna gång dessutom genomförde ytterligre en mätning, där ingen is fastnade, är den därför mer korrekt. De slutsatser som kunde dras från februarimätningen håller dock fortfarande. Här nedan syns den korrigerade profilen.

Vattenprofil för Byfjorden den 22 februari 2011. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 januari 2011. Klicka på bilden för större version.