Status Byfjorden november 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 16 november 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar oktober månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Den 16 november utfördes den månatliga mätningen av Byfjordens vattenkolumn. Sedan oktober har några förändringar i samband med pumpningen skett. Ett intermediärt vatteninflöde ägde rum under första veckan i november, vilket har ökat salthalten runt tröskeldjup. Samtidigt har äldre och sämre syrsatt vatten från Byfjordens djupare delar tryckts uppåt, blandats och ersatts av nyare vatten från Havstensfjorden. Detta medför sänkta syrehalter vid tröskeldjup. Så länge djupvattnet innehåller stora mängder svavelväte kan vi förvänta oss sämre syreförhållanden runt tröskeldjup direkt efter ett inflöde. Detsamma sker när ett vatteninflöde till fjorden sker naturligt någon gång per år. Med syresättning av djupvattnet kan denna effekt förhoppningsvis försvinna över tid.

I ytvattnet fortsätter temperaturen att falla samtidigt som den senaste tidens regn spätt ut salthalten ordentligt. När det pumpas ner i djupvattnet medför detta en effektivare omblandning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>