Status Byfjorden november 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 16 november 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar oktober månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Den 16 november utfördes den månatliga mätningen av Byfjordens vattenkolumn. Sedan oktober har några förändringar i samband med pumpningen skett. Ett intermediärt vatteninflöde ägde rum under första veckan i november, vilket har ökat salthalten runt tröskeldjup. Samtidigt har äldre och sämre syrsatt vatten från Byfjordens djupare delar tryckts uppåt, blandats och ersatts av nyare vatten från Havstensfjorden. Detta medför sänkta syrehalter vid tröskeldjup. Så länge djupvattnet innehåller stora mängder svavelväte kan vi förvänta oss sämre syreförhållanden runt tröskeldjup direkt efter ett inflöde. Detsamma sker när ett vatteninflöde till fjorden sker naturligt någon gång per år. Med syresättning av djupvattnet kan denna effekt förhoppningsvis försvinna över tid.

I ytvattnet fortsätter temperaturen att falla samtidigt som den senaste tidens regn spätt ut salthalten ordentligt. När det pumpas ner i djupvattnet medför detta en effektivare omblandning.

Status Byfjorden oktober 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 20 oktober 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar september månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Den 20 oktober mättes vattenprofilen i Byfjorden. Den kallare årstiden har kylt ner ytlagret med nästan 5 grader samtidigt som ett skarpare saltsprångskikt börjar ta form.

Pumparna sattes igång knappt två veckor innan denna mätning genomfördes, och det syns tydligt under tröskeldjup. Salthalten har minskat med cirka 1 enhet sedan pumpstart och temperaturen har ökat något i djupvattnet. Detta var väntat då det nedpumpade vattnet har både lägre salthalt och högre temperatur. Temperatureffekten kommer dock att variera över året eftersom ytvattnet, som pumpas ner, är kallare än djupvattnet på vintern och varmare på sommaren.

Än har inte pumpningen hunnit få effekt på djupvattnets syresituation. Det råder fortfarande syrefria förhållanden med stora mängder svavelväte. Allt eftersom pumparna får verka kommer svavelväte mängderna minska och så småningom kommer syrenivåerna att stiga. Den nerpumpade vattenvolymen har dock fått oxyklinen, alltså syrets språngskikt, att förflytta sig lite uppåt i vattenkolumnen.