Pumparna igång igen

I drygt en vecka har nu våra pumpar i Byfjorden varit igång och resultaten av projektet har inte låtit vänta på sig. Även om det rör sig om relativt små förändringar har detta tydligt kunnat observerats i både salthalt och temperatur. Dessa förändringar har skett mellan tröskeldjup och drygt 35 meters djup, det djupintervall som projektet syftar till att påverka, och kan än så länge bara förklaras av vårt pumpande. Salthalten har sedan pumparstart minskat, vilket är precis den effekt vårt experiment eftersträvat. Vatten från cirka en meters djup pumpas ner i djupvattnet och släpps ut, blandas upp och stiger uppåt i vattenkolumnen vilket resulterar i lägre salthalter. Vid tröskeldjup lagras det stigande vattnet in då det hunnit blandas om så mycket att tätheten är densamma som det omgivande vattnet på det djupet. På samma sätt som för salthalten har temperaturen den senaste veckan stigit i djupvattnet. Det nerpumpade vattnet är varmare än djupvattnet, vilket alltså får effekt på temperaturen. Påverkan från temperaturen kommer bli olika beroende på säsong; under sommarhalvåret är det nerpumpade vattnet varmare och under vintersäsongen är det kallare och därmed kylande.

Under den vecka som gått har vi ännu inte hunnit se effekter på syrenivån, vilket ligger i linje med det förväntade. Att påverka syrehalterna tar längre tid eftersom stora mängder giftigt svavelväte bildats i fjordens syrefria djupvatten. Svavelväte kan uttryckas som negativt syre och kan därför ses som en “syreskuld”, som måste betalas tillbaka innan syrenivåerna kan öka. När det är gjort kommer syrekoncentrationerna att stiga. Om vårt pumpande dessutom framkallare ett större inflöde kanske stora delar av vattenvolymen under tröskeldjup byts ut mot nytt och syresatt vatten.

The Byfjord water column profile from our mooring on October 19, 08:30. Small changes in salinity and temperature are evident when compared to measurements two weeks earlier, before the pumping resumed. Click on image for latest profiles.