Byfjorden under ett år

Variability in salinity, temperature and oxygen concentrations over the past year in the Byfjord. The data were collected between October 2009 and September 2010. Grey areas show minimum and maximum observed values at each depth, and the black line shows yearly mean. Due to severe ice conditions, there are no observations from January thourh March. Click on the image for a larger version.

Varje månad under det senaste året har vi besökt Byfjorden och gjort mätningar av vattenkolumnen. Det är nu dags att summera det gångna året och se hur vattenegenskaperna varierat.

Störst variationer har skett, inte helt oväntat, ovanför tröskeldjup och närmast ytan. Salthalten har varit typiskt över 20 i ytlagret, men tidvis på grund av stora färskvattenpulser, sjunkt – framförallt i de översta delarna av vattenkolumnen. De uppmätta salthalterna i ytlagret varierar över 10 saltenheter, mellan 20 och 30. Detta stabiliseras dock direkt under tröskeldjup där relativt små förändringar uppmätts. Ett inflöde ägde rum under mars månad, vilket bidrog med en ökning av 0,6 saltenheter i djupvattnet.

Temperaturen i vattnet, framförallt ovan tröskeldjup, är en respons av lufttemperaturen. Därför ändras denna mycket över ett år. Under tre månader var fjorden täckt av is, varför temperaturen gick nära noll (även om vi dock saknar mätningar från denna period). Under sommaren, speciellt mellan juni och juli, ökade temperaturen kraftigt med 6 grader, från 15 till 21 grader, mycket på tack vare en värmebölja. Samtidigt har temperaturen i djupvattnet hållt sig sval på  cirka 7 grader hela året och har varierat med endast med 0,03 grader.

Syrehalten i är beroende av temperatur då kallare vattentemperaturer löser mer syrgas än varmare vatten. Denna effekt kan ses tydligare i ytlagret där temperaturen varierar betydligt mer än i djupvattnet. I ytlagret verkar också vinden konstant på vattnet varför det alltid finns gott med syre där. I djupvattnet å sin sida är det syrefattigt och nytt syre kan bara komma dit via inflöden. En ökning av syrehalterna registrerades därför under april månad eftersom ett inflöde ägt rum under mars. En månad senare, i maj, var dock det nya syret redan förbrukat. När nytt vatten tränger in i Byfjorden trycks det gamla vattnet upp och transporteras ut över tröskeln. Detta påverkar syreförhållandena strax över tröskeldjup då vatten med lägre syrehalter, eller till och med svavelväte, kommer upp i ett annars syrerikt område.

Nu väntar ytterligare ett år av mätningar av Byfjorden. Som vanligt publiceras våra månatliga mätningar här på hemsidan.

Status Byfjorden, september 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 21 september 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar augusti månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Septembermätningen i Byfjorden visar att hösten börjar få grepp om vattenkolumnen. Temperaturen har på en månad fallit cirka 3 grader ovanför tröskeldjup och salthalten i ytan har sänkts några saltenheter på grund av senaste tidens regnväder. Under tröskeldjup hålls både temperatur och salthalt stabila.

Syrehalterna i vattenkolumnen uppvisar en uppgång i ytan, förmodligen kopplat till kallare temperaturer. Samtidigt har syrehalterna sänkts strax över tröskeldjup och ökat lite i djupvattnet. Ökningen i syrehalterna är mycket liten men ändå intressant. Under början av september skedde förmodligen ett litet inflöde av naturliga skäl. I djupvattnet ökade syrehalterna något, men förbrukades inom en veckas tid. Inflödet gjorde att det äldre vattnet pressades uppåt i vattenkolumnen, varför syrehalterna runt tröskeldjupet sjönk. En del vatten med låga syrekoncentrationer transporterades därför ut över tröskeln och in i Havstensfjorden. Denna misstanke förstärks av att mätningar i Havstensfjorden påvisar ett lokalt syreminimum runt 20 meters djup och högre än normala syrehalter i djupvattnet.

Status Byfjorden, augusti 2010

Vattenprofil för Byfjorden den 23 augusti 2010. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar juli månads mätning. Klicka på bilden för större version.

Vattenprofilen i Byfjorden mättes den 23 augusti. Förändringarna sedan juli är små. Temperaturen har minskat knappt tre grader ytlagret, men ökat lite mer än två grader precis under tröskeldjup. Syrehalterna är oförändrade med undantag för en miskning mellan 5 till 10 meters djup. Halterna ligger dock inom det normala för årstiden.

Stabila sommarförhållanden i Byfjorden

Results from the long-term deployment in the Byfjord during summer 2010. The upper panel shows a slight increase in oxygen concentrations, while the middle and lower panels show stable conditions for salinity and temperature, respectively. Click the figure for a larger version.

I lite mer än en månad, mellan den 19 juni och 26 juli, var ett instrumentpaket utsatt på 20 meters djup i Byfjorden. Varje natt mätte instrumenten förändringar i temperatur, salthalt och syrenivåer. Resultaten kan ses i figuren här till vänster.

Under den dryga månaden instrumenten stod på botten registrerades mycket konstanta förhållanden i temperatur och salthalt. Temperaturen låg mellan 7,7 – 7,8°C medan salthalten höll sig runt 31,8. Stabila förhållanden på 20 meter är att förvänta då detta är under tröskeldjup och utbytet är begränsat.

Syrehalterna ser däremot ut att öka något, men håller sig hela tiden under 1 mikromol. Förändringarna är små och nivåerna så låga att syret i princip är helt förbrukat. Ökningen i syrehalterna beror dock inte på det första pumpförsöket eftersom det inte sattes igång förrän i mitten av juli, alltså i slutet av utsättningsperioden.