Status i byfjorden Januari 2013, Pumparna avstängda.

Vattenprofil för Byfjorden den 9 Januari 2013. Bilden visar temperatur (orange), salthalt (blå) och syrekoncentration (rosa) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 7 Dec 2012. Klicka på bilden för större version.

Den senaste månaden har nya inflöden med något kallare vatten från Havstensfjorden runnit in och successivt bytt ut hela bassängvolymen.

Salthalten är fortsatt relativt låg vilket kan medföra att ytterligare inflöden byter ut bassängvattnet under vintern.

Syrenivåerna är nu de högsta någonsin, > 200 ton syre i bassängen! (Efter 9/1 har nya inflöden fyllt på syre och bassängen är nu homogen från tröskeldjup till botten – se flik Byfjorden!)

Status Byfjorden november 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 20 november 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 oktober 2012. Klicka på bilden för större version.

Den senaste månaden har ytvattnet kylts med ytterligare tre grader jämfört med oktober. Det betyder också att kallare vatten pumpas ner i djupvattnet. Där har dock förändringarna varit mycket små, även om det går att skönja en viss avkylning på någon tiondels grad.

Salthalten ligger kvar på mycket låga nivåer på grund av mycket regn. Det har också medfört starkt begränsat siktdjup i Byfjorden. I djupvattnet har salthalten minskat med 0,5-1 enheter.

Syrehalterna i ytvattnet är bättre än under förra månaden. Inget inflöde har skett sedan dess, varför syret i djupvattnet ligger kvar på låga nivåer, men högre än normalt för fjorden. Enligt proverna återfanns dock inget svavelväte i fjorden, vilket är positivt.

Status Byfjorden oktober 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 18 oktober 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 18 september 2012. Klicka på bilden för större version.

Dagarna strax innan oktober månads mätning utfördes skedde ett inflöde i fjorden. Det förde med sig varmare vatten till Byfjordens djupvatten. Temperaturen steg 1-1,5 grader med salthalten ökade med cirka 2.

Syret i djupvattnet ventilerades ut och ersattes av vatten med lägre syrehalt. Detta vatten kom från Havstensfjorden, där syrehalterna de senaste månaderna varit lägre än i Byfjorden. Havstensfjorden har normalt dåliga syreförhållanden under hösten, innan nytt vatten kommer från Skagerrak under vintern. Förhållandena i Havstensfjorden har däremot varit lite extra dåliga i år, varför vattnet som rann in hade mycket låg syrehalt.

Status Byfjorden september 2012

Vattenprofil för Byfjorden den 18 september 2012. Bilden visar temperatur (röd), salthalt (svart) och syrekoncentration (blå) från ytan till cirka 45 meters djup. Den streckade linjen visar en mätning utförd den 16 augusti 2012. Klicka på bilden för större version.

Kallare väder har börjat kyla ner Byfjordens ytvatten. På en månad har ytvattnet blivit ungefär fyra grader kallare och är nu omkring 15 grader varmt. Salthalten har samtidigt minskat något i ytan, men ligger normal för årstiden med mycket regn. Syreförhållandena över tröskeldjup är även dem helt normala för årstiden och med goda koncentrationer.

I djupvattnet har temperaturen ökat med nästan 1 grad den senaste månaden. Detta då ytvattnet, som pumpas ner, haft sommartemperatur. Djupvattnet är nu 10 grader, vilket är ungefär tre grader varmare än normalt utan pumpning. Å andra sidan kommer djupvattnet kylas av under vintern.

Salthalten fortsätter minska under tröskeldjup på grund av utsötning efter pumpningen. Samtidigt är det minskande syrekoncentrationer i djupvattnet. Ännu finns syre tillgängligt över 35 meters djup. Därunder är det syrefritt, eftersom pumpandet inte påverkar den allra djupaste delen av fjorden. Vid 40 meters djup och djupare verkar det enligt provtagningar finnas påbörjad uppbyggnad av svavelväte.